ჩვენი მომსახურება

იურიდიული მომსახურება სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით

იურიდიული და საპატენტო კონსულტაცია

  განაცხადის შეტანა:
 • გამოგონებაზე ან სასარგებლო მოდელზე
 • დიზაინზე
 • სასაქონლო ნიშანზე
 • საავტორო უფლების დეპონირებაზე

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეგისტრაცია

 • ეროვნულ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე


უცხოური და ქართული განაცხადების თარგმნა

წარმომადგენლობა

 • საქპატენტში
 • სასამართლოში
 • შემოსავლების სამსახურსა და სხვა უწყებებში

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნა, გასაჩივრება

 • გამოგონებასთან
 • სასარგებლო მოდელთან
 • დიზაინთან
 • სასაქონლო ნიშანთან
 • ინტელქტუალური საკუთრების სხვა ობიექტებთან დაკავშირებით

იურიდიული მომსახურება

 • “საქპატენტის” მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებასთან
 • უზრუნველყოფის და აღკვეთის ღონისძიებებთან
 • სამართალდარღვევების დროს გატარებულ სანქციებთან დაკავშირებით (მაგალითად, კონტრაფაქციული (გაყალბებული) საქონლის განადგურება)
 • სხვა სახის იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება (ხელშეკრულებების შედგენა და ა.შ.)

ასევე გთავაზობთ:

 • ბრენდის (ლოგოს) შექმნის & ბრენდინგის სტრატეგიის შემუშავების სერვისს
 • ბრენდის/სასაქონლო ნიშნის მონიტორინგის სერვისს
 • წინასწარი ძიების სერვისს ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე
 • იურიდიულ მომსახურებას სახელმწიფო (საჯარო) შესყიდვების საკითხებში

ხარჯები

როგორც წესი, მომსახურების ხარჯები შედგება ფიქსირებული (ოფიციალური, მაგ., “საქპატენტში” გადასარიცხი) საფასურებისა და პატენტრწმუნებულის ჰონორარის ჯამისაგან, შესრულებული სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე. საფასურების ჩამონათვალის მისაღებად მოგვმართეთ. ადვოკატის/პატენტრწმუნებულის საათობრივი ჰონორარი, როგორც წესი, შეადგენს 70-100 ევროს (ლარში). ოფიციალური საფასურები, მაგალითად, “საქპატენტის” საფასურები, შეიცავს დღგ-ს და მოცემულია “საქპატენტის” ვებგვერდზე.

გრძელვადიანი ურთიერთთანამშრომლობის/აუთსორსინგის შემთხვევაში ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ საპატენტო-იურიდიული მომსახურების სპეციალურ ფასებს.